Segítségre van szüksége a burkolólapok kiválasztásához? Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal +49 152 0267 6255
INGYEN MINTA

Üzleti feltételek és GDPR

Fortemix s.r.o., székhelye: Kirilovova 812, 739 21, Paskov, Cseh Köztársaság, KSH-szám: 268 68 211, bejegyezve az Ostravai Kerületi Bíróságon, mint cégbíróságon,
C 28754 lajstromszámon, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztatja a https://www.fortelock.hu weboldal ügyfeleit és felhasználóit mint adatalanyokat (a továbbiakban:”Adatalany”) személyes adataik gyűjtéséről és az alábbiakban ismertetett adatvédelmi szabályzatról

1. BEVEZETÉS

1.1 Jelen adatvédelmi szabályzat kidolgozására az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-én kelt (EU) 2016/679 sz. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletével (a továbbiakban „GDPR”), valamint a személyes adatok feldolgozásáról szóló 110/2019 Tt. sz. törvénnyel összhangban került sor.

1.2 Személyes adatok alatt a beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre utaló összes információ értendő; beazonosítható természetes személynek minősül az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve, különösen bizonyos személyazonosító elemre, például névre, személyazonosító számra, helymeghatározó adatokra, hálózati azonosítóra vagy egy, illetve több különleges testi, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásra hivatkozva beazonosítható.

1.3 Az olyan egyéb kifejezések (fogalmak), mint a „személyes adatok különleges kategóriái”, „adatalany”, „személyes adatok kezelése”, „adatkezelő”, „adatfeldolgozó”, „kockázatalapú adatkezelés”, „automatizált egyedi döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is” és „megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések” a GDPR-ral összhangban és azzal összefüggésében értelmezendők.2. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK 

2.1 Az Adatkezelő az Adatalany következő adatait kezeli:

 • cím és azonosító adatok: utó- és vezetéknév, cím, e-mail, telefonszám
 • számlázási és fizetési adatok: választhatóan KSH-szám, adószám, székhely
 • vásárolt termékekre, termékhasználatra, Adatkezelővel folytatott kommunikációra vonatkozó adatok

2.2 A szolgáltatások minőségének javítása, a kínálat személyre szabása, anonim adatgyűjtési és elemzési célokra az Adatkezelő ún. sütifájlokat használ a weboldalán. A sütifájlok használatára vonatkozó irányelvek a következő linken elérhető külön dokumentumban találhatók: Zásady cookies

2.3 A személyes adatok az alábbi táblázatban feltüntetettnél hosszabb ideig tárolhatók, amennyiben kizárólag közérdekű archiválási célokból, tudományos vagy történelmi kutatási célból, illetve statisztikai célból kezelik őket.

2.4 Amennyiben feliratkozott a hírlevélre, vagy az űrlap segítségével kapcsolatba lépett velünk, hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címét az Adatkezelő termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos üzleti és marketing célú közlemények megküldésére vegye igénybe. E-mail címének feldolgozására a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak, illetve a következő feltételeknek megfelelően kerül sor: Az e-mail címe feldolgozásához adott hozzájárulását e-mailben a marketing@fortemix.cz címre, vagy az Adatkezelő cégének címére megküldött beadványban bármikor visszavonhatja.

3. A FELDOLGOZÁS CÉLJA ÉS JOGALAPJA – A FELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA

Feldolgozott személyes adatokZpracovávané osobní údajeAz adatfeldolgozás céljaA feldolgozás jogalapjaFeldolgozás időtartama
Számlázási és azonosító adatokmegrendelések feldolgozása, szerződéskötéssel és teljesítéssel kapcsolatos kommunikációszerződéskötés előtt elfogadott intézkedések végrehajtása (szerződéskötés előtti eljárás), a szerződés teljesítése)szerződéskötés előtt a tárgyalásokhoz, majd a szerződés teljesítéséhez szükséges ideig
Fizetési és számlázási adatokrendelésfeldolgozás és a szerződés teljesítése, könyvelésszerződés és jogi kötelezettségek teljesítéseaz utolsó fizetéstől számított 10 évig
A vásárolt termékekre, azok használatára, kommunikációs adatokra vonatkozó adatokszerződésteljesítés, ügyfélszolgálatszerződésteljesítés, jogos érdeka szerződés időtartama alatt és a szerződés megszűnését követő 1 évig
az Ön neve és e-mail címe, amelyet a szerződéses kapcsolaton kívül csak a hírlevélre feliratkozók számára adunk megajánlatokat, információkat és híreket tartalmazó üzleti tájékoztatók rendszeres küldése összhangban a 480/2004 Tt. sz. törvénnyelhírlevélre való feliratkozáskor adott hozzájárulása hozzájárulás visszavonásáig, illetve a címzett leiratkozásáig
Számlázási és azonosító adatokwebes űrlapon keresztül küldött üzenetek kezeléseszerződéskötés előtt elfogadott intézkedések végrehajtása (szerződéskötés előtti eljárás), a szerződés teljesítésea kommunikáció kezeléséhez szükséges ideig

4. ADATFELDOLGOZÁSI ALAPELVEK

4.1 Az Adatkezelő a személyes adatokat tisztességes, jogszerű és átlátható módon kezeli. Jelen Szabályzat megismerteti az Adatalanyt a személyes adatok Adatkezelő általi kezelésének körével, tartalmával és módjával.

4.2 Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok megfelelőek, relevánsak és a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban a megjelölt cél teljesítéséhez szükséges mértékre korlátozódnak.

4.3 Az Adatkezelőnek az Adatalany pontos és naprakész adataira van szüksége. Ha a megadott adatok bármelyike elavult, az Adatalany köteles azokat a regisztrációt követően a felhasználói fiókban módosítani.

4.4 Az Adatkezelő a személyes adatokat – az illetéktelen vagy jogellenes adatkezeléssel, illetve a véletlenszerű elvesztéssel, megsemmisüléssel vagy sérüléssel szembeni megfelelő műszaki vagy szervezeti intézkedéseket is beleértve – biztonságosan kezeli.

5. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, INFORMÁCIÓTOVÁBBÍTÁSI SZÁNDÉK

5.1 Az Adatkezelő az Adatalany adatait harmadik feleknek is továbbíthatja. Az Adatkezelő azonban csak indokolt esetekben jár így el. Az Adatkezelő a személyes adatokat a következő címzetteknek továbbíthatja:

a) az Adatalany személyes adatait az Adatkezelő utasítására feldolgozó azon adatfeldolgozók, akikkel a fennálló kapcsolatot a GDPR 28. cikkében foglalt követelmények szabályozzák; különösen az Adatkezelő saját szolgáltatásai biztonságának és működésének javításához használt programok szolgáltatói; szállítási, könyvelési és adótanácsadói szolgáltatók; mindezek csak a programok adminisztrálásához és műszaki támogatásához szükséges mértékben és az alkalmazott programok műszaki támogatása céljával férhetnek hozzá;

b) hatóságok és más szervezetek, amennyiben azt az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik;

c) más szervezetek számára olyan váratlan esemény előfordulásakor, amikor a közzététel élet, egészség, tulajdon vagy más közérdek védelméhez, esetleg saját jogaink, tulajdonunk vagy biztonságunk védelméhez szükséges.

5.2 Az adatkezelőnek nem áll szándékában a személyes adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezetnek történő átadása.

6. AZ ADATALANY JOGAI

6.1 Az Adatalanyok jogai a személyes adatok védelmének fontos elemei. Ha az Adatalany él az alábbiakban meghatározott jogainak bármelyikével, az Adatkezelő haladéktalanul, legkésőbb pedig az Adatalany kérésének kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt az Érintettnek a hozott intézkedésekről. Kivételes esetekben az Adatkezelő ezt az időszakot legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja. Az Adatkezelő tájékoztatja az Adatalanyt a határidő meghosszabbításáról és a meghosszabbítás okáról.

6.2 A személyes adatok nem automatizált módon kerülnek feldolgozásra.

6.3 Az Adatalanynak joga van

a) tájékoztatást kapni személyes adatai feldolgozásáról

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információkat az Adatkezelő különösen jelen Adatvédelmi szabályzat segítségével közli.

b) hozzáférni saját személyes adataihoz

Ilyen irányú kérés esetén az Adatalany tájékoztatást (igazolást) kap az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy kezelésre kerülnek-e a személyes adatai vagy sem. Adatkezelés esetén az Adatalany a következő információk megszerzésére jogosult: adatkezelés céljai; személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzett-kategóriák, akik részére a személyes adatok átadásra kerültek vagy kerülnek; személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; személyes adatok Adatkezelő általi helyesbítésére vagy törlésére vonatkozó kérelem benyújtásának joga; tiltakozási jog; felügyeleti hatóságnál érvényesített panasztételi jog; személyes adatok forrására vonatkozó minden rendelkezésre álló információ, kivéve, ha azt az Adatalanytól szerezte be; automatizált döntéshozatal ténye, beleértve a profilalkotást is. Mindezen információk többsége megtalálható a jelen Adatvédelmi szabályzatban, de ha az Adatalany érdeklődik, a fentiekkel kapcsolatosan kérelmet is benyújthat.

c) javítást vagy kiegészítést kérni

Amennyiben az Adatalany tudja vagy úgy véli, hogy az Adatkezelő pontatlan személyes adatokat kezel, felhívhatja erre az Adatkezelő figyelmét, és az Adatkezelő köteles az adatokat kijavítani. Ha az Adatalany az adatkezelés célja vonatkozásában hiányos személyes adatokat kíván kiegészíteni, erről értesítheti az Adatkezelőt, és az Adatkezelő köteles az adatokat kiegészíteni.

d) törlést kérni

Az Adatalany ezen joga arra kötelezi az Adatkezelőt, hogy a személyes adatokat a GDPR 17. cikkének (1) bekezdésével összhangban megsemmisítse az alábbi feltételek legalább egyikének teljesülése esetén:

 • a személyes adatokra az összegyűjtésük vagy feldolgozásuk indokául szolgáló célhoz többé nincs szükség;
 • az Adatalany visszavonja a hozzájárulását, és a feldolgozásra vonatkozóan nem áll fenn semmilyen további jogalap;
 • az Adatalany kifogást emel a feldolgozással szemben, és nem léteznek a feldolgozásuk folytatása tekintetében ezt felülíró jogos érdekek;
 • a személyes adatok feldolgozására törvénybe ütköző módon került sor.
 • a személyes adatokat jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez kell törölni;
 • a személyes adatok az információs társadalom szolgáltatásaival összefüggő kínálattal kapcsolatban a GDPR 8. cikkének (1) bekezdése alapján kerültek összegyűjtésre;

ugyanakkor a GDPR 17. cikkének (3) bekezdésében felsorolt kivételek egyike sem alkalmazható.

e) az adatfeldolgozás korlátozását kérni

E jog alapján az Adatalanynak lehetősége van arra, hogy az Adatkezelőtől a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje. Ha a GDPR 18. cikkének (1) bekezdése szerinti feltételek teljesülnek, az Adatkezelőnek köteles ezt megtenni.

f) az adatok hordozhatóságával szembeni kifogást benyújtani

Az Adatalany jogosult arra, hogy személyes adatait az adatkezelőtől strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban kapja meg, azaz különösen hogy letöltse, valamint jogosult arra, hogy személyes adatait közvetlenül egy másik adatkezelőnek átadja.

g) kifogást emelni

Bizonyos esetekben az Adatalanynak lehetősége van tiltakozni az adatok kezelése ellen. Ez különösen akkor áll fenn, ha az Adatalany nem tudta befolyásolni adatai feldolgozását, és ha arra nem jogi kötelezettség vagy létfontosságú érdek teljesítése érdekében kerül sor, amennyiben az a tény, hogy ezt nem tehette meg, megvédhető állítás. Az Adatalanynak tehát háromféleképpen van lehetősége tiltakozni az adatok kezelése ellen. Ezek a következők elleni tiltakozások:

 • közérdekben vagy közhatalom gyakorlása érdekében végzett feladat teljesítése alapján történő adatfeldolgozás,
 • jogos érdeken alapuló, közvetlen üzletszerzési célú adatfeldolgozás;
 • közérdekű, történelmi vagy tudományos kutatási, illetve statisztikai célú feldolgozás.

Je-li vznesena námitka, údaje dále Správce nezpracovává, pokud neprokáže závažné Ha tiltakozásra kerül sor, az Adatkezelő nem kezeli tovább az adatokat, kivéve, ha az adatkezelés szükségességére vonatkozóan olyan súlyos okokat nem igazol, amelyek elsőbbséget élveznek az Adatalany érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az a jogi igények meghatározásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges. Személyes adatok direkt marketing vagy profilalkotás célú feldolgozásával szembeni kifogásemelés esetén az Adatkezelő köteles megszüntetni a személyes adatok feldolgozását. 

h) kérni, hogy ne legyen – profilalkotást is beleértve – automatizált döntéshozatal tárgya

Při zpracovávání osobních údajů Subjekt údajů nedochází nikdy k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilovánAz Adatalany személyes adatainak feldolgozása soha nem tartalmaz – még profilalkotás alapján sem – automatizált egyedi döntéshozatalt.

i) a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulása visszavonását kérni, amennyiben a feldolgozás ilyen hozzájáruláson alapul

Az Adatalany bármikor visszavonhatja hozzájárulását az ilyen hozzájárulás alapján feldolgozott személyes adatai feldolgozásához.

j) tájékoztatást kérni személyes adatai biztonságának megsértéséről

Ha az biztonság Adatkezelő oldalán bekövetkező megsértése miatt valószínűsíthetően fokozott kockázat merül fel az Adatalany jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő erről haladéktalanul értesíti az Adatalanyt.

k) panaszt benyújtani a felügyeleti szervnél

Amennyiben az Adatalanynak az a benyomása, hogy a személyes adatok kezelése során az Adatkezelő megszegi a kötelezettségeit, jogosult panaszt emelni az Adatvédelmi Hivatalnál, székhelye: Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7; e-mail: posta@uoou.cz; www: https://www.uoou.cz; tel.: +420 234 665 111.

7. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI

7.1 Az adatvédelmi szabályzat idővel változhat. Az adatvédelmi szabályzat mindennemű módosítását az Adatkezelő a fortelock.cz weboldalon teszi közzé. Jelentős változások esetén az Adatkezelő e-mailben tájékoztathatja az Adatalanyt.

8. CÉGÜNK ELÉRHETŐSÉGEI

8.1 Ha az Adatalany személyes adatai kezelésével kapcsolatban fel kívánja venni a kapcsolatot az Adatkezelővel, ezt az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

a) írásban a székhely címén: FORTEMIX s.r.o., székhely: Kirilovova 812, 739 21, Paskov, Cseh Köztársaság

b) e-mailben a következő e-mail címen: marketing@fortemix.cz

DNEJELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK NAPJA: 1. 1. 2022

Ingyenes padlóminta

Mintát szeretnék